บริการล่ามภาษามือสำหรับคนพิการทางการได้ยิน

     คนพิการทางการได้ยินหรือผู้ดูแลคนพิการ สามารถยื่นคำขอรับบริการล่ามภาษามือได้

 1. การใช้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข
 2. สมัครงานหรือการติดต่อประสานงานด้านการประกอบอาชีพ
 3. การร้องทุกข์ การกล่าวโทษหรือพยานในชั้นพนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฏหมายอื่น
 4. การเข้าร่วมประชุม สัมมนา หรือฝึกอบรม รวมทั้งเป็นผู้บรรยายโดยหน่วยงานหรือองค์กรเป็นผู้จัดซึ่งมีคนพิการทางการได้ยินเข้าร่วมด้วย
 5. การติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐและการขอรับบริการสาธารณะ ดังนี้
  • งานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรแสดงตนอื่นๆ ตามกฏหมาย การจัดทำนิติกรรมสัญญาและขออนุมัติ หรืออนุญาตต่างๆ
  • การขอความช่วยเหลือทางกฏหมาย การให้ปากคำต่อเจ้าพนักงานตามกฏหมายนอกจาก (3) และไกล่เกลี่ยเพื่อระงับข้อพิพาทต่างๆ
  • การขอรับบริการสาธารณะอื่น เพื่อสนองตอบความจำเป็นขั้นพื้นฐานของคนพิการและบุคคลในครอบครัว

วิธีการขอรับบริการล่ามภาษามือ

 1. คนพิการทางการได้ยินหรือผู้ดูแลคนพิการ ที่ประสงค์จะขอใช้บริการล่ามภาษามือ สามารถยื่นคำขอรับบริการล่ามภาษามือได้ ณ หน่วยจัดบริการล่ามภาษามือ โดยจะต้องติดต่อยื่นคำขอรับบริการตามแบบขอรับบริการล่ามภาษามือ(ลม.๐๓) ล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ วัน ในวันและเวลาราช วันจัมทร์ - ศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ o. ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน เช่น ประสบอุบัติเหตุ ป่วยหนักต้องพบแพทย์ทันที เป็นผู้เสียหาย หรือ เป็นผู้กระทำความผิดในคดีความ เป็นต้น
  • การยื่นขอรับบริการให้คนพิการหรือผู่ดูแลคนพิการยื่นคำขอ ดังนี้
   1. เดินทางมายื่นด้วยตยเอง ณ หน่วยจัดบริการ
   2. แจ้งทางโทรศัพท์
   3. ทางโทรสาร
   4. ทางหนังสือ เอกสารหน่วยงานที่ให้บริการ
  • หลักฐานประกอบการยื่นขอรับบริการ กรณีเป็นคนพิการ ได่แก่
   1. สมุดหรือบัตรประจำตัวคนพิการ และ/หรือ
   2. สำเนาทะเบียนบ้าน
   3. สำหรับกรณีเป็นผู้ดูแลคนพิการยื่นแทนคนพิการ ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ดูแลด้วย (ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน อนุโลมให้ยื่นหลักฐานในภายหลัง)