ติดต่อเรา

แผนที่การเดินทางมา พก.

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
สถานที่ตั้ง :
ชั้นที่1 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ 255 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-354-3388
เบอร์โทรสาร : 02-354-3899
อีเมล์ : disabilities@nep.go.th