การรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ
หน้าหลัก คลิกเข้าสู่ระบบมาตรฐานองค์กรของคนพิการ องค์กรเพื่อคนพิการ ลงทะเบียน Download คู่มือการรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ ติดต่อเรา
ความเป็นมาของมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ
การประเมินมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ
ขั้นตอนการขอรับมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ
องค์ประกอบและตัวชี้วัดมาตรฐานองค์กรเพื่อคนพิการ
องค์ประกอบและตัวชี้วัดมาตรฐานองค์กรเพื่อคนพิการ
เครื่องหมายรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ
 
 
วัน พฤหัสบดั ที่ 19 เดือน กรกฎาคม ปี พ.ศ. 2561
 
Welcome To Standard of Disability Related Organization --มาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ

 

 

Please insert your username & password.

Username :
Password :
 
 
ลงทะเบียนองค์กรของคนพิการ / ลืมรหัสผ่าน

ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
เรื่อง รายชื่อองค์กรด้านคนพิการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ ประจำปี ๒๕๕๔