จำนวนคนพิการต้นแบบ จำแนกตาม ประเภทความพิการ/พิการเมื่อ


ประเภทความพิการ
พิการแต่กำเนิด
(คน)
%

พิการภายหลัง
(คน)

%
รวม
ร่างกาย การเคลื่อนไหว 17 16.8 37 36.6 54
การเห็น 11 10.9 5 5.0 16
การได้ยินหรือสื่อความหมาย 10 9.9 3 3.0 13
จิตใจ หรือพฤติกรรม หรือ ออทิสติก 10 9.9 0 0.0 10
สติปัญญา 8 7.9 0 0.0 8
รวม 56 55.4 45 44.6 101