จำนวนคนพิการต้นแบบ จำแนกตาม ภาค/เพศภาค
ชาย (คน)
%
หญิง (คน)
%
รวม
กลาง 42 41.6 22 21.8 64
ตะวันออกเฉียงเหนือ 10 9.9 3 3.0 13
เหนือ 4 4.0 7 6.9 11
ใต้ 5 5.0 8 7.9 13
รวม 61 60.4 40 39.6 101