ฐานข้อมูลคนพิการตัวอย่าง (Search/Edit)

ฐานข้อมูลคนพิการตัวอย่าง
Export to CSV Import from CSV
Search: Clear
all
เพศ
จังหวัด
ประเภทความพิการ
พิการเมื่อ
การถอดบทเรียน
Advanced search

ข้อมูลพื้นฐาน ประเภทความพิการ ข้อมูลอื่นๆ การถอดบทเรียน
คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ ประเภทความพิการ Video การถอดบทเรียน View
นาย เอกพงษ์ นบสกุล ชาย 39 การเห็น ยังไม่ผ่านการถอดบทเรียน View
นางสาว ขวัญชนก ภักดี หญิง 41 การเห็น Click to see Video ผ่านการถอดบทเรียนแล้ว View
นาย ช่วง เรืองจันทร์ ชาย 71 การเห็น ยังไม่ผ่านการถอดบทเรียน View
นางสาว สมทรวง กองเงิน หญิง 54 การเห็น ยังไม่ผ่านการถอดบทเรียน View
นางสาว จิราภา นิวาตพันธ์ หญิง 58 การได้ยินหรือสื่อความหมาย Click to see Video ผ่านการถอดบทเรียนแล้ว View
นางสาว นิลวรรณ ปิติพัฒน์ หญิง 57 การได้ยินหรือสื่อความหมาย Click to see Video ผ่านการถอดบทเรียนแล้ว View
นางสาว จินฑาทิพ จริยกชกร หญิง 67 ร่างกาย การเคลื่อนไหว ผ่านการถอดบทเรียนแล้ว View
นางสาว กุหลาบ พูลกิจ หญิง 56 ร่างกาย การเคลื่อนไหว ยังไม่ผ่านการถอดบทเรียน View
นาย ศุภชัย โกยทรัพย์ ชาย 41 ร่างกาย การเคลื่อนไหว Click to see Video ผ่านการถอดบทเรียนแล้ว View
นาย เกษม จันทร์คง ชาย 60 ร่างกาย การเคลื่อนไหว Click to see Video ผ่านการถอดบทเรียนแล้ว View