ความเป็นมา
ระบบฐานข้อมูลคนพิการต้นแบบ ได้รวบรวมข้อมูลคนพิการที่ประสบความสำเร็จในการดำรงชีวิต ซึ่งมีทั้งคนที่พิการตั้งแต่กำเนิดและพิการภายหลังทุกประเภทความพิการ ที่สามารถฟันฝ่าอุปสรรคและข้อจำกัดต่างๆ ได้อย่างเข้มแข็ง มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างแพร่หลายต่อสาธารณชน ผ่านการกลั่นกรองจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และ/หรือ สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย และองค์กรหลักระดับชาติด้านคนพิการ รวมทั้งเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นคนพิการตัวอย่างดีเด่นของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
เลขที่ 255 อาคาร 60 ปี ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-354-3388
โทรสาร 02-354-3899VDO คนพิการต้นแบบ
คนพิการตัวอย่าง ที่อื่น ๆ